Debat Wlz: meer mogelijkheden voor respijtzorg op maat

  • Gepubliceerd: 15 september 2014

Opsparen van etmalen logeren wordt mogelijk. Deze belangrijke toezegging deed staatssecretaris Van Rijn vorige week in het debat over de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Respijtzorg op maat

Het voorstel in de Wlz was om respijtzorg (of logeren) fors in te perken: maximaal twee etmalen per week. Mantelzorgers geven echter aan dat het belangrijk is om de mogelijkheid te hebben de zorg ook voor langere tijd over te kunnen dragen. Om echt even ‘vrij af’ te kunnen zijn.

Mezzo stelde daarom voor het logeren in de Wlz uit te breiden met de mogelijkheid om de etmalen te kunnen sparen. Verschillende Kamerleden vroegen in het debat wat de staatssecretaris van dit voorstel vond. Hij deed de toezegging het opsparen van de etmalen logeren mogelijk te maken.

Geen uitstel

Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt overtuigd van de Wet langdurige zorg, die vanaf volgend jaar de zorg voor de meest kwetsbare groepen moet regelen.Het gaat dan bijvoorbeeld om demente ouderen, zwaar gehandicapten en mensen met een zeer ernstige psychiatrische stoornis.

Cliënt bepaalt
Op papier kan er veel in de Wlz. Wonen in een instelling, thuis wonen met instellingszorg (zorg in natura), thuis wonen met een combinatie van zorg in natura en pgb. Een vraag die in het debat veel naar voren kwam was: wie heeft daarover het laatste woord? De staatssecretaris bevestigt in het debat dat de cliënt uiteindelijk bepaalt hoe hij wil wonen: thuis of in een instelling.

De staatssecretaris is bereid om in de Wlz te gaan experimenteren met persoonsvolgende bekostiging. Maar echt kiezen voor persoonsvolgende bekostiging wil hij nog niet. Eerst wil hij alle voor- en nadelen op een rij zetten. Daarover verschijnt nog dit jaar een nota waarover hij met de Kamer in debat gaat.

Vervolg

Het debat over de Wlz is nog niet afgerond en wordt waarschijnlijk in de week van 22 september, voortgezet.