Extra geld voor landelijke vrijwilligersorganisaties

  • Gepubliceerd: 1 december 2014

Afgelopen twee weken vond de behandeling van de VWS begroting voor 2015 plaats in de Tweede Kamer. In het debat hebben de SGP en de ChristenUnie een voorstel ingediend waarin ze een bedrag van 1,4 miljoen euro vragen voor een impuls voor landelijk werkende vrijwilligersorganisaties. Dit voorstel is door een grote meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.

Mezzo is verheugd over dit nieuws. De insteek van deze gelden is om landelijke koepels meer te laten samenwerken. Deze samenwerking zal vooral gericht zijn op het thema ‘stimuleren lokale samenwerking’ en op specifieke deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers.

Ondersteuning bij decentralisaties

De vraag naar ondersteuning door vrijwilligers en mantelzorgers neemt toe vanwege de drie decentralisaties op het gebied van zorg en welzijn en de vraag aan mensen om meer terug te vallen op hun zelfredzaamheid en eigen netwerk. Niet alleen het aantal mensen dat een beroep doet op informele zorg neemt toe, maar ook de complexiteit van de problematiek van de hulpvragers. Dit leidt voor vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn nu en de toekomst tot extra werkzaamheden.

Naar verwachting zal dit extra menskracht en extra competenties op lokaal niveau vergen, onder meer om in complexe situaties ondersteuning te kunnen bieden. Om bij de transities de ondersteuning van de informele zorg te waarborgen is er in eerste instantie een investering nodig in zowel de deskundigheidsbevordering en begeleiding van vrijwilligers die te maken krijgen met complexe problematiek. In de tweede plaats is investering in de transformatie nodig van landelijke organisaties naar organisaties die op lokaal niveau voldoende capaciteit en competenties hebben. Tot slot moet gewerkt worden aan een efficiënte samenwerking tussen lokale vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn om de samenwerking tussen formele en informele zorg goed vorm te geven. Van belang daarbij is dat de ondersteuning vanuit landelijke organisaties resulteert in voldoende capaciteit en deskundigheid bij lokale onderdelen van de landelijke organisaties.

1,4 miljoen

Er komt nu voor 2015-2017 jaarlijks een bedrag van 1,4 miljoen euro ter beschikking voor landelijk werkende vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties krijgen hierdoor meer slagkracht om te hervormen en hun rol op te pakken bij de decentralisaties. De landelijke vrijwilligersorganisaties kunnen met hun kennis en expertise een grote rol vervullen in het lokaal stimuleren van vrijwilligerswerk en het vormen van netwerken rondom mensen.