Mezzo lobbyt voor sterke positie van mantelzorg in WLZ

  • Gepubliceerd: 23 juni 2014

In de Tweede Kamer loopt de procedure voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet vervangt straks de AWBZ. Kamerleden stelden schriftelijke vragen over de wet. Mezzo gaf Kamerleden hiervoor een aantal belangrijke punten mee.

Zorgplan en samenspel

In de antwoorden wordt nogmaals benadrukt dat mantelzorgers betrokken worden bij het opstellen van het zorgplan. Meer dan de helft van de zorgplannen voldoet niet aan de criteria hiervoor. Zo blijkt uit het rapport ‘Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Ook wordt er in de praktijk niet of onvoldoende echt gewerkt met de zorgplannen.

Het zorgplan is een belangrijk instrument om afspraken te maken over de zorg voor de cliënt én over de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals. Mezzo wil dat wettelijk word vastgelegd dat het zorgplan ook daadwerkelijk gebruikt wordt. De vraag is nog wel: hoe gaat de staatssecretaris dit bewerkstelligen?

Informele zorgers mogen niet uitsluitend gezien worden als instrument om zorg te regelen in een instelling. Mezzo wil dat mantelzorgers en zorgvrijwilligers serieus genomen worden met de kennis en expertise die zij hebben vanwege hun ervaring met hun naaste.

Een gelijkwaardig samenspel tussen cliënten, de informele zorg en de formele zorg is de sleutel, waarbij cliënt, mantelzorger en zorgverlener in een doorlopend proces de zorg afstemmen en met elkaar in gesprek blijven over de samenwerking en kwaliteit van zorg.

Respijtzorg op maat

Essentieel voor veel mantelzorgers is het behoud of het uitbreiden van respijtzorgvoorzieningen. Respijtzorg is één van de belangrijkste middelen om mantelzorgers preventief en goed te ondersteunen, zodat zij de zorg vol kunnen houden.

Respijtzorg beslaat een breed palet: dagbesteding, dagopvang, logeerhuizen, time-out- en crisisvoorzieningen en diverse vormen van vrijwilligerszorg.

De verschillende soorten respijtzorg moeten op maat, lokaal en in voldoende mate beschikbaar zijn.

Het is goed dat er zowel vanuit de Wmo 2015 als vanuit de Wlz mogelijkheden voor tijdelijke opname en kortdurend verblijf zijn. Dit wordt in de nota van het verslag nogmaals beschreven. Een groot gevaar is dat er vanuit beide wetten naar elkaar verwezen gaat worden voor de ondersteuning van mantelzorgers. Hoe wordt dit voorkomen?

Meer informatie