Scp-rapport: bied tijdig ondersteuning aan mantelzorgers

  • Gepubliceerd: 18 september 2014

Tijdige en goede ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk, zodat zij de zorg langer voldhouden. Daarvoor is nodig dat mantelzorgers in beeld zijn bij gemeenten en ondersteunende organisaties. Dit blijkt uit het SCP-rapport Hulp geboden.

Daarnaast kunnen ook de omgeving en vrijwilligers hierin een belangrijke rol spelen. Mantelzorgers vragen niet vanzelfsprekend om hulp.

Mezzo herkent dat er nog veel winst te behalen is in het tijdig ondersteunen en in beeld krijgen van de mantelzorg. Stimuleren en faciliteren van mantelzorgers voor het vragen van hulp is daarbij belangrijk.

Voldoende hulp op maat?

Bijna alle gemeenten bieden ondersteuning aan mantelzorgers, maar de vraag is of zij ook degenen bereiken die ondersteuning het hardst nodig hebben. En of er voldoende hulp op maat beschikbaar is.

Overbelasting voorkomen

Huisartsen, sociale wijkteams, beroepskrachten in de thuiszorg en maatschappelijke organisaties kunnen overbelasting helpen voorkomen. Door mantelzorgers in een vroegtijdig stadium te erkennen en te ondersteunen bij het stellen van grenzen en met het vragen van hulp aan anderen.

Omgeving

Ook de omgeving kan zowel morele ondersteuning bieden en of hand-en-spandiensten verlenen. Daarvoor is wel nodig dat mensen elkaar kennen (en aardig vinden) voordat ze hulp gaan geven.

Vraag- en handelingsverlegenheid zijn hierbij belangrijk drempels, maar ook de angst om in iemands leven gezogen te worden en steeds meer te moeten doen.

Wat kan een vrijwilliger bieden?

Mantelzorgers zijn daarnaast nog te weinig op de hoogte van wat een vrijwilliger kan bieden. Mantelzorgers wijzen op de mogelijkheid en vrijwilligersorganisaties faciliteren is een belangrijke taak van de gemeente

Kortom de verantwoordelijkheid voor een goede ondersteuning van mensen die voor een ander zorgen ligt zowel bij gemeenten en organisaties, de omgeving en bij de mantelzorger zelf. Tijdig hulp vragen en hulp bieden is hierbij essentieel.

Meer informatie