Tweede Kamer stemt in met Wet Langdurige Zorg

  • Gepubliceerd: 26 september 2014

We berichtten er al eerder over: de afgelopen 2 weken debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn over de nieuwe Wet Langdurige Zorg; de Wlz. Mezzo is blij met het behaalde succes in onze lobby: de mogelijkheden voor respijtzorg worden uitgebreid en in de zorgplan bespreking krijgt de mantelzorger een betere positie.

Respijtzorg op maat

Het voorstel in de Wlz was om respijtzorg (of logeren) fors in te perken: maximaal twee etmalen per week. Mantelzorgers geven echter aan dat het belangrijk is om de mogelijkheid te hebben de zorg ook voor langere tijd over te kunnen dragen. Om echt even ‘vrij af’ te kunnen zijn.

Mezzo stelde daarom voor het logeren in de Wlz uit te breiden met de mogelijkheid om de etmalen te kunnen sparen. Verschillende Kamerleden vroegen in het debat wat de staatssecretaris van dit voorstel vond. Hij deed de toezegging het opsparen van de etmalen logeren mogelijk te maken.

Zorgplan en samenspel

Het zorgplan is een belangrijk instrument om afspraken te maken over de zorg voor de cliënt én over de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals. De staatssecretaris heeft duidelijk uitgesproken dat het belangrijk is dat mantelzorgers altijd uitgenodigd worden voor het bespreken van het zorgplan.

Mezzo wil dat mantelzorgers en zorgvrijwilligers serieus genomen worden met de kennis en expertise die zij hebben vanwege hun ervaring met hun naaste.

Een gelijkwaardig samenspel tussen cliënten, de informele zorg en de formele zorg is de sleutel. Waarbij cliënt, mantelzorger en zorgverlener in een doorlopend proces de zorg afstemmen en met elkaar in gesprek blijven over de samenwerking en kwaliteit van zorg. Met respect voor elkaars rollen.

Uitgangspunt Wlz

De Wlz moet vanaf 1 januari 2015 de huidige AWBZ gaan vervangen. De Wlz regelt de zorg voor de meest kwetsbare groepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om demente ouderen, zwaar gehandicapten en mensen met een zeer ernstige psychiatrische stoornis.

De zorg in de Wlz kan op verschillende manieren gegeven worden: wonen in een zorginstelling, thuis wonen met instellingszorg (zorg in natura), thuis wonen met een combinatie van zorg in natura en pgb. In het debat de afgelopen weken heeft de staatssecretaris bevestigd dat de cliënt uiteindelijk bepaalt hoe hij wil wonen: thuis of in een instelling.