Voortgangsrapportage informele zorg: betrek en bereik de mantelzorger

  • Gepubliceerd: 24 juni 2015

Mantelzorgers moeten geen problemen ondervinden bij het verlenen van zorg aan hun dierbaren. Daarom moeten zij door de gemeenten beter worden betrokken bij het organiseren van de zorg en volledig op de hoogte worden gebracht van mogelijkheden voortgangsrapportage Informele zorg aan de Tweede Kamer.

Mantelzorgers vinden en bereiken

Mezzo is blij met de toenemende aandacht voor mantelzorg. Nu is het zaak dat het beleid in gemeenten in de praktijk zo wordt uitgevoerd dat mantelzorgen mogelijk gemaakt wordt. Tegelijkertijd herkent Mezzo de analyse dat mantelzorgers beter bereikt moeten worden. Bereiken lukt wanneer mensen zich aangesproken voelen, de boodschap aankomt en mensen reageren: ja, ik wil gebruik maken van ondersteuning. Mezzo beveelt gemeenten aan lokaal samen te werken en goed te communiceren en gezamenlijk vindplaatsen te benutten.

Zie ook: Mezzo-model

Keukentafelgesprek

In de voortgangsbrief verwijst Van Rijn naar het onderzoek dat de VNG heeft gehouden, over beleid voor mantelzorgers. Gemeenten geven daarin aan aandacht te hebben voor mantelzorgers in de keukentafelgesprekken. Dat is een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd horen we van mantelzorgers, via de raadpleging van het programma Aandacht voor Iedereen, dat veel mantelzorgers (46%) het idee hebben dat de gemeente onvoldoende bekend is met hun situatie. 40% van de mantelzorgers voelt zich door het nieuwe aanbod meer belast dan voorheen

Zie ook: Mantelzorgers na keukentafelgesprek meer belast

Dankzij de lobby van Mezzo is de positie van de mantelzorger bij het keukentafelgesprek vastgelegd in de wettekst van de Wmo 2015. De komende maanden zal Mezzo dan ook lokaal blijven inzetten op dit punt. Zeker nu indicaties gaan aflopen en het overgangsrecht na dit jaar vervalt.

Respijtzorg is essentieel

Mezzo is verheugd dat de staatssecretaris het met ons eens is dat respijtzorg essentieel is voor mantelzorgers om de zorg en ondersteuning op een gezonde manier voor hun naaste vol te kunnen houden. Het is dan ook goed te zien dat gemeenten respijtzorg aanbieden, met name dagbesteding, kortdurende opvang en de inzet van een vrijwilliger.

Nietteminhoort Mezzo van mantelzorgers dat de toegang tot respijtzorg meer regelwerk dan voor de transitie vraagt en kent een lange doorlooptijd. Daarnaast hebben zij ook mogelijkheden voor crisis- en vakantie opvang nodig. Mezzo vindt dat gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun afspraken over voldoende, op afroep beschikbare respijtzorg en de informatievoorziening hierover onder de loep moeten nemen.

In het bijzonder moeten zij hun verantwoordelijkheid nemen voor kortdurende, volledige overname van de zorg voor vakantie. Daarmee zijn immers nog hogere kosten te voorkomen, namelijk die van de mantelzorgers die ovetbelast raken.

Zie ook: Mantelzorgers moeten knokken voor vakantie

Vervolg

Mezzo blijft zich vanuit haar onafhankelijke rol als de belangenbehartiger van mantelzorgers inzetten, om samen met partijen zoals de VNG, VWS en verzekeraars mantelzorgers verder te ondersteunen. Ook blijft Mezzo zich actief inzetten in de Toekomstagenda informele zorg. Het is goed te zien dat partijen zich gezamenlijk bereid tonen oplossingen te vinden en ondersteuning op maat verder mogelijk te maken.

Meer informatie

Kamerbrief Voortgangsrapportage Informele zorg