Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen dan zorgen. Dat kan echter alleen als u de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Wat zijn daarvoor de mogelijkheden?

Vervangende zorg of respijtzorg

Vervangende zorg of respijtzorg houdt in dat u de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. Deze zorg kent vele vormen:

  • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
  • Ook kan er iemand bij uw naaste thuis komen, als deze liever in zijn vertrouwde omgeving blijft.
  • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.
  • Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.
  • Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Financiering

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kunt u die mogelijk vergoed krijgen:

  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kunt u respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
  • Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget. Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.
  • vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente.  
  • door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Mezzo heeft de Consumentenbond laten onderzoeken welke vergoedingen de verzekeraars in 2017 bieden. Download het vergoedingenoverzicht 2017 en bekijk de mogelijke vergoedingen.
  • vanuit het persoonsgebonden budget(pgb) vanuit een van deze vier wetten.

Hoe vraagt u het aan?

Vervangende zorg kunt u aanvragen bij uw gemeente, de Wet langdurende zorg, uw zorgverzekeraar en/of de jeugdwet. Dit hangt af van de zorg waar het om gaat. U kunt bij  het Steunpunt Mantelzorg informeren naar de mogelijkheden bij u in de regio. Of bekijk het aanbod op het Tijdvoorjezelf-platform. Weet u al welke voorziening u wilt inschakelen? Dan zijn medewerkers van deze voorziening vaak bereid om u op weg te helpen met het regelen van bijvoorbeeld financiering en vervoer. 

Een mantelzorgmakelaar kan u helpen bij het regelen van respijtzorg en u werk uit handen nemen. Hij kan u helpen met het zoeken naar een geschikte voorziening of het regelen van financiën. 

Ook kunt u altijd contact opnemen met de Mezzo Mantelzorglijn

Tips voor overdragen van de zorg

Vindt u het lastig om de zorg over te dragen? Of heeft uw naaste het hier moeilijk mee? Lees dan de tips om de zorg met een gerust hart over te dragen.

Zie ook

Stel uw vraag over vervangende zorg in de community.