Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Wie komen daarvoor in aanmerking en wat kunt u daarmee als mantelzorger?

Wat is een pgb?

Het pgb is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Er zijn vier soorten pgb’s:

Pgb en mantelzorg

De pgb-houder kan naast professionele zorgverleners ook u als mantelzorger inschakelen voor zijn zorg. In dat geval kunt u uit het pgb betaald worden. U moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met u af. Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente specifieke regels hanteren.

Wie komt voor een pgb in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een pgb is een indicatie nodig voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging of verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp of jeugdzorg. Per pgb gelden er specifieke voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn:

  • De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij een pgb nodig heeft in plaats van zorg in natura.
  • De aanvrager moet in staat zijn het pgb te beheren en er verantwoorde zorg mee in te kopen.

Pgb aanvragen

Afhankelijk van de benodigde zorg kan de zorgvrager (of zijn ouders/vertegenwoordigers) een pgb aanvragen:

  • bij de gemeente: voor Wmo- en jeugdzorg
  • bij het zorgkantoor: voor Wlz-zorg
  • bij zijn zorgverzekeraar: voor Zvw-zorg

Meer informatie

  • Meer informatie over het pgb vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Meer informatie over alle veranderingen vindt u op www.hoeverandertmijnzorg.nl.
  • Veel informatie vindt u ook op de website van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Problemen of vragen? Meld het!

Voor vragen over het overgangsrecht in uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht van Per Saldo en Ieder(in). U kunt hier terecht met vragen over zorg met een pgb en over zorg van een instelling.

Het informatiepunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 030 – 789 7878 of via mailadres: wlz-overgangsrecht@iederin.nl