Ontvangt u als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kunt u soms een vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht. Hieronder leest u wanneer dat zo is en welke bijzonderheden er nog meer voor u gelden.

U ontvangt een WW-uitkering

Ontheffing sollicitatieplicht
Ontvangt u een WW-uitkering en verleent u dusdanig intensieve mantelzorg dat dit niet gecombineerd kan worden met een betaalde baan/een reïntegratietraject, dan kunt u ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Die periode moet u gebruiken om vervangende zorg te regelen.

UWV beoordeelt of u van deze regeling gebruik kunt maken. In uitzonderlijke situaties kan de ontheffing worden verlengd. Lees meer over de ontheffing sollicitatieplicht (klik achtereenvolgens op plichten/ solliciteer/ wanneer niet) op de website van het UWV.

Mantelzorgforfait
Heeft u in de jaren voordat u werkloos werd mantelzorg verleend? En werd dit betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan heeft u mogelijk recht op het mantelzorgforfait. Dit betekent dat de jaren waarin u de zorg verleende voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor uw WW-uitkering. U leest meer over het mantelzorgforfait (klik achtereenvolgens op uitleg over duur / totale arbeidsverleden / mantelzorgforfait) op de website van UWV.

U ontvangt een bijstandsuitkering

Vrijstelling sollicitatieplicht
Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers. Wel verleent een aantal gemeenten vrijstelling van de sollicitatieplicht aan mantelzorgers met een intensieve zorgtaak. De gemeente bepaalt dit per individuele situatie. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Lees meer over de verplichtingen bij een bijstandsuitkering op de website van de Rijksoverheid.

Tegenprestatie
Gemeenten mogen mensen met een bijstandsuitkering vragen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Het gaat dan om onbetaalde, maatschappelijke taken. Daarbij kunnen zij een uitzondering maken voor mantelzorgers en mensen die al veel vrijwilligerswerk doen. Of dat gebeurt, verschilt per gemeente. In geen geval kunnen gemeenten mantelzorg verplichten, ook niet als tegenprestatie.

Ik probeer aan het werk te blijven, maar dat wordt steeds moeilijker

Karin Verheij Lees het verhaal van Karin