Het proces in vogelvlucht


Verslag

Na het keukentafelgesprek maakt de gespreksvoerder van de gemeente een verslag. Dit moet binnen zes weken na de melding gereed zijn. De zorgvrager ontvangt dit verslag.

Treedt u als vertegenwoordiger op (bijvoorbeeld bij een onderlinge machtiging, mentorschap of bij een minderjarige kind) dan zal het verslag naar u worden gestuurd. In alle andere gevallen gebeurt dat alleen als u hierover met de zorgvrager en de gemeente afspraken heeft gemaakt.

In het verslag staat wat de zorgvrager zelf gaat doen, wat diens netwerk gaat doen, welke algemene voorzieningen nuttig kunnen zijn en of er maatwerkvoorzieningen nodig zijn. Algemene voorzieningen zijn laagdrempelige diensten die voor iedereen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld maaltijdservice, koffieochtend in het buurthuis of de boodschappendienst. Maatwerkvoorzieningen zijn afgestemd op één persoon, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, een traplift of dagbesteding.

Lees het verslag goed na. Is de situatie goed in beeld gebracht en zijn de afspraken correct vastgelegd?

Als de zorgvrager het eens is met het verslag, dan ondertekent hij voor akkoord en retourneert het. Is het geen goede weergave van het gesprek, dan kunt u of uw naaste op het verslag reageren.

Als de zorgvrager het wel eens is met het verslag, maar u niet, dan is het raadzaam om als mantelzorger zelf een gesprek aan te vragen bij de gemeente.

Besluit + Aanvraag maatwerkvoorziening

Blijkt uit het keukentafelgesprek dat degene voor wie u zorgt maatwerkvoorzieningen nodig heeft, dan ontvangt de zorgvrager hierover een besluit van de gemeente. Vervolgens kunt u deze maatwerkvoorzieningen aanvragen.

Over de aanvraag neemt de gemeente binnen twee weken een beslissing.

Beschikking

Uw naaste ontvangt een beschikking over de aanvraag van maatwerkvoorzieningen.

Ook als de gemeente een lopende indicatie wil wijzigen of beëindigen moet uw naaste hierover een wijzigings- of beëindigingsbeschikking van de gemeente thuis gestuurd krijgen.

Is de zorgvrager het eens met de beschikking, dan worden de maatwerkvoorzieningen door de gemeente in gang gezet.

Bezwaar

Als uw naaste het niet eens is met de beschikking, dan kan hij bezwaar maken en vervolgens in beroep gaan. Bezwaar maken kan binnen zes weken na datum van verzending van de beschikking. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Let op: als uw naaste geen schriftelijke beschikking heeft ontvangen, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. U herkent een beschikking aan een zogenaamde bezwaarclausule. Dit is een alinea (meestal aan het einde van de brief) waarin staat dat het mogelijk is om bezwaar te maken tegen de vermelde beslissing. Hier leest u tevens bij wie en voor wanneer u het bezwaarschrift uiterlijk in moet dienen.

Leden van Mezzo kunnen hierbij ondersteuning krijgen van de  juridisch adviseurs van Mezzo

Vervolg

Bij veranderingen in de situatie, kunt u opnieuw een keukentafelgesprek aanvragen. Weet u nog hoe u dat kunt doen? Dit wordt uitgelegd in 2: Vóór het keukentafelgesprek.

Tip uit de praktijk: mondig opstellen

In onderstaande video legt mantelzorger Ria Daamen uit wat ze een volgende keer anders zou doen: 'Als ik nu weer een keukentafelgesprek zou doen, zou ik me mondiger opstellen en gelijk al gaan vertellen welke zorg ik op dit moment moet leveren, welke zorg mijn zoon levert en hoe zwaar het op dit moment voor mij als mantelzorger is.'