De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

Hoe werkt de Wlz?

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

  • zorg in een instelling
  • een volledig zorgpakket thuis
  • een persoonsgebonden budget
  • een modulair pakket thuis

Zorg thuis is alleen mogelijk als dit verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan die van een opname in een zorginstelling. Het zorgkantoor helpt om de keuze te maken en de zorgaanbieder te kiezen.

Zorgplan

Is er een zorgaanbieder gekozen, dan is deze verplicht om een zorgplan op te stellen. Dat doet hij samen met degene die de zorg nodig heeft en met u als mantelzorger. Hierin staan afspraken over de zorg, de dagbesteding en over de samenwerking tussen u en de professionele zorgverleners.

Overgangsregeling

Voor mensen die al een AWBZ-indicatie voor 2015 hebben, geldt een overgangsregeling. Hoe die regeling eruit ziet, hangt af van hun situatie in 2014. Kijk hiervoor op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Meer informatie

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Meer informatie hierover leest u in de Factsheet Cliëntondersteuning Wlz.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgkantoor. Of kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Stel uw vraag over de Wet langdurige zorg in de community.