De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) richt zich op mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen wonen. Bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten of mensen met een psychische aandoening. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. Wat kunt u verwachten?

Wat biedt de Wmo?

De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. U kunt hier terecht voor:

  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • ondersteuning voor u als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

Deze hulp kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het laatste geval regelt de gemeente de hulp. Soms moet u een eigen bijdrage betalen.

Keukentafelgesprek

Kenmerkend aan de nieuwe Wmo is dat de ondersteuning op maat moet zijn. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken wat de situatie is van degene die hulp vraagt. Daarvoor gaat de gemeente met hem en met u als mantelzorger in gesprek.

In dit zogenoemde keukentafelgesprek komt aan de orde wat uw naaste zelf nog kan doen, wat u of andere mantelzorgers kunnen doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Op basis daarvan beslist de gemeente óf en zo ja, welke hulp zij toekent. Lees de 8 tips hoe u het keukentafelgesprek kunt aangaan met de gemeente.

Ondersteuning van u als mantelzorger

De Wmo doet een groter beroep op mantelzorgers dan voorheen. Tegelijkertijd is de gemeente verplicht om u in uw zorgtaken te ondersteunen. Zo kunt u bijvoorbeeld een aanvraag doen voor vervangende zorg of respijtzorg. Dat kan u helpen om overbelasting te voorkomen.

Belangrijke uitspraak over huishoudelijke hulp

Gemeenten mogen niet korten op huishoudelijke hulp als ze daar geen duidelijke onderbouwing voor hebben. En gemeenten moeten wanneer nodig passende hulp bieden zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Deze uitspraak deed het Centraal van Beroep (CrvB) op 18 mei jl. Lees wat dit voor u kan betekenen (met modelbrief voor bezwaar).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente. Of kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Stel uw vraag over de Wmo in de community.