Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zij zelf ziek worden, moeten stoppen met werken of hun sociale contacten verliezen. Daarom is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen. Mezzo biedt daarvoor verschillende hulpmiddelen.

Uitgangspunten van de ondersteuning

Volgens Mezzo is de ondersteuning van mantelzorgers effectief als die gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:

 • Mantelzorg is nooit verplicht: iedereen kan er zelf voor kiezen.
 • Mantelzorgers kunnen de zorg op hun eigen wijze verlenen.
 • Mantelzorgers kunnen de zorg combineren met werk en andere maatschappelijke activiteiten.
 • De zorgtaken van mantelzorgers leiden niet tot financiële problemen.
 • Mantelzorgers kunnen meepraten over hun belangen, bijvoorbeeld in gesprekken met gemeenten of zorgaanbieders.
 • Samenwerking tussen formele en informele zorg vindt plaats op gelijke voet.

Vormen van ondersteuning

De ondersteuning van mantelzorgers kan verschillende vormen hebben. Daarbij kunt u denken aan:

 • informatie en voorlichting
 • advies en begeleiding
 • emotionele steun
 • educatie
 • praktische hulp
 • vervangende zorg
 • financiële tegemoetkomingen
 • materiële hulp

Hulpmiddelen van Mezzo

Om u te helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers biedt Mezzo verschillende handreikingen, stappenplannen, modellen en trainingen aan. Ze zijn onder andere bedoeld voor zorgprofessionals, huisartsen, gemeenteambtenaren en organisaties voor mantelzorgondersteuning. U vindt ze op de volgende pagina’s: