De Participatiewet voegt sinds 1 januari 2015 de wetten Werk en Bijstand (Wwb), sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong samen in een regeling. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor bemiddeling en ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen aan het werk te krijgen.

Wat zegt de Participatiewet over Mantelzorg?

  • De gemeente kan het aantal uren tegenprestatie afstemmen op tijden waarop zorg wordt verleend.
  • Het leveren van respijtzorg kan ook een vorm van tegenprestatie zijn.
  • Een mantelzorger wordt ondersteund door een zogenaamde “respijtzorger”.
  • De gemeente kan er voor kiezen om geen tegenprestatie op te leggen als iemand mantelzorg verricht.

Tegenprestatie

Gemeenten mogen van mensen die een uitkering krijgen een tegenprestatie vragen. Het moet daarbij gaan om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Daarnaast mag het de re-integratie of het aanvaarden van regulier werk niet in de weg staan.

Vrijwilligerswerk en tegenprestatie

De tegenprestatie kan ook betekenen dat iemand met een uitkering ‘verplicht’ vrijwilligerswerk moet doen. Mezzo ziet niets in een verplichte tegenprestatie. Verplichten wekt weerstand op. Het is beter te kiezen voor verleiden en verlichten. Aansluiten bij mogelijkheden, situatie en persoonlijke omstandigheden en talenten roept motivatie op en het versterkt het zelfbeeld.

Meer informatie

www.divosa.nl en www.iederin.nl