Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Welke informatie is voor mantelzorgers van belang?

Thuiszorg vergoed door de basisverzekering

De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende verzekering. Vanaf 2015 vergoedt de basisverzekering de thuiszorg, ofwel verpleging en verzorging aan huis. Hiervoor geldt geen eigen risico of eigen bijdrage.

De wijkverpleegkundige krijgt in de thuiszorg een belangrijke rol. Deze bekijkt samen met de zorgvrager en de mantelzorger welke verpleging en verzorging er nodig is. Ook zorgt hij/zij voor de afstemming met andere zorg- en hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist of maatschappelijk werker. De wijkverpleegkundige is voor mantelzorgers dus het centrale aanspreekpunt.

Respijtzorg soms vergoed

Respijtzorg houdt in dat de zorg van een mantelzorger tijdelijk wordt overgenomen, zodat deze even vrijaf kan nemen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze respijtzorg geheel of gedeeltelijk. Mezzo heeft de Consumentenbond laten zoeken onderzoeken welke vergoedingen de verzekeraars in 2017 bieden. Bekijk het vergoedingenoverzicht 2017.

Intensieve zorg en ondersteuning

Intensieve langdurige zorg valt niet onder de Zorgverzekeringswet. Hierbij gaat het om mensen die permanent zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld door een ernstige beperking. Voor hen geldt de Wet langdurige zorg (Wlz).

De Zorgverzekeringswet geldt ook niet voor niet-medische ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding. Daarvoor is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Meer informatie en ondersteunend materiaal